Поиск  

Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки
Поиск - Метки
   
Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

                                                    

Са святам вiншуем ,Вас, салдаты i афiцэры Беларускай Армii!!!

«100 лет Вооруженным силам Республики Беларусь»

АРМИЯ

Вся АРМИЯ по буковкам в энциклопедии лежит,
На А- высокой техникой, акустикой молчит,
На Р- рабочей картою и расписаньем дня,
На М- на шаг и два обратно мы, мобильность у меня,
На И –идеологию включили для бойцов,
Чтобы до буквы Я добрались мы без ям- ловушек прямиком.
Но сила слова АРМИЯ, в делах покажет нас,
И в блеске глаз солдатика, в наш современный час.

*** *** ***
Сила Армии в цветочке,
Что растет перед окном,
В деревце, кусте и травке,
Что вдыхаем, чем живем.
Сила Армии в здоровье,
Блеске глаз заключена,
Тут не нужно и подсказки,
Если дружная семья.
Сила А, когда в больницах,
Пусто, нету никого,
Сила А, когда ребята,
Занимаются с отцом.
Если он свою заботу,
Вложит в сына или в дочь,
Вот такой простой заботой,
Сила Армии отцов.

Дзiцячы погляд.
Вось мой вам дзiцячы погляд,
Вось што бачу я, не вы.
Хочаш ворага адоляць?
Ты прысядзь i паглядзi.
Пакажу, дзе ты прафукау,
Падскажу, каб моцным быу.
Глянь , як дзецям архiтэктар,
Будзе строiць гарады.
Праiграу? Не, гэта то начала,
А што будзе у канцы,
Мне навошта дыхаць смрадам,
Што улажылi гарады?
То дзiцятка 3-х гадовы,
Выйшау у Мiнску пагуляць,
Носам уткнууся у колу джыпа,
I не убачыу ён травы.
I ва усiх дварах атрута,
Даляталiся бацькi?
Гэта пастрашней аружжа,
I губляе без вайны.
Вы усё строiце бальнiцы,
Пахавалiся у iх.
За цукеркай , папяросай,
Можна ножкамi схадзiць.
Што ж вы анямелi хлопцы?
Адурэлi ад грашэй?
Дзе прырода i дзе зверы,
Вы спытайце у дзяцей.

СТОГАДОВЫ ЮБIЛЕЙ!
Стогадовы юбiлей,
Ты прыйшоу з даунiны.
Нашы войны i цяпер
Не страцiлi ciлы.
Будзем усе абаряняць
Мы свае гранiцы.
Вольным кожны дауно стау,
Нiкога не баiцца.
Ты, Святая Беларусь,
Вольная старонка,
Любiць увесь цябе народ,
Слава табе звонка!
Прэзыдэнт вядзе упярод,
Знае толк былому.
Беларусам усiм пачот,
I не падругому!
Працай славiмся дауно
I палi упарадку.
У космасе мы заадо
З рускiмi братамi.
Так што важны юбiлей,
Мы цябе устрачаем.
Рады I горды за цябе
I усiх людзей кахаем!

******* *** *******

«Пра дзядзьку Колю».
Дзяцька Коля, родны, мiлы,
Не знаёмы я з табой,
Бачыу я цябе аднойчы,
Разлучылi нас з табой.
Ты служыу у Маскве шафёрам,
Генерала ты вазiу,
Гэдак вывучыу сталiцу,
I альбомам закрапiу.
У мяне тваё ёсць фота,
Ты прыгожы наш салдат,
Ганаруся я табою,
I цалую проста так.
Вось развод як адгукнууся,
Усю сям’ю бацькоу зламау,
Без вайны вайной прайшоуся,
Раны у сэрдцы, болi шрам.

* * *
«Нашай Армii».
Вось пяро i ёсць аружжа,
Што пабеду прызаве,
Што кахаць заставiць моцна,
Што памылкi абвядзе.
Крытыку напiша моцна,
Прабяре наскрозь да слёз.
З цудам фабулы увойдзе,
К кожнаму у яго куток.
Хочаш? Я раскрыю табе тайну,
Дзе i у чым ты праiграу?
Бойка выпауняу праказы, трэнiроукi, рубяжы,
А заглянь ка ты адразу наш баец у гарады.
Праiграу, не зразумеу?
Не, не трэба пераглядак,

Я як Як табе скажу,
Дам табе я 100 падсказак,
Каб паразумнелi мы.
Ты вялiкi, я маленькi,
Знiзу мне вiдыць зручней,
Заляцеу у вялiкi космас,
Абскакалi на зямлi.
Гэта толькi ёсць пачатак,
А што будзе у канцы?
Мне навошта дыхаць смрадам?
Што, улажылi гарады?
Сэканд хэнд насiць, зараза,
Мо адразу керзачы?
Можа я табе iзжогай
Гэты вершык напiсау?
Непатрэбная нам гумка,
Ты свае уключы мазгi!
Трошкi я пагарачыуся,
Не змяню я целы свет,
Во мудак, як усё прадумау,
Абдурыу i знiк як мрак.

* * *
100 гадоу? Не, вам столькi часу,
Колькi беларус жыве,
Дату ярка напiсалi
Нашы прoдкi на мяжы.
Бо няма у нас скал, пящчэр нiякiх,
Адшукалi клады мы.
Праслауляем войнау нашых
I жадаем вам байцы,
Мудра жыць , не бiцца з братам,
Свята сэрдца берагчы!

 

   
   
© ALLROUNDER